Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji, poskytnutými společnosti DŘEVOSLAV s.r.o. se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.Internetový obchod www.drevoslav.cz si váží Vaší důvěry a zavazuje se, že bude chránit Vaše data, která musela být uvedena při realizaci objednávky. Vaše data nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě, ani jinak zneužita. Každý kupující má možnost požádat o výmaz všech osobních údajů po uskutečnění dodání zboží objednaného na www.drevoslav.cz bez udání důvodu.


Objednávka

Objednávkou v tomto internetovém obchodě stvrzuje odběratel svůj souhlas s obchodními podmínkami, které se řídí dle zákona 367/2000Sb paragraf 53 odstavec 7 Obchodního Zákoníka.Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů ve formuláři. Nejpozději do 2 pracovních dnů od přijetí elektronické objednávky bude prodávající kontaktovat odběratele pro předání dalších informací o způsobu a termínu dodání objednaného zboží, o ceně za dopravu (pokud již není uvedena v detailním popisu zboží).


Ceny

Uvedené ceny jsou maloobchodní a zahrnují DPH 21%. U zboží, u kterého si volíte způsob dopravy před vložením do košíku je v objednávce uvedena cena již včetně dopravného. Pokud není cena za dopravu uvedena přímo u výrobku, není v objednávce zahrnuta doprava. V tomto případě bude doprava vypočítána dle místa doručení a způsobu platba a bude Vám sdělena následně na Váš e-mail.


Způsob platby

Platba hotově při vlastním odběru - zákazník si objednané zboží vyzvedne sám v naší podnikové prodejně na adrese: DŘEVOSLAV s.r.o., Znojemská 254, 378 81 Slavonice.

Na bankovní účet - Zákazníkovi jsou zaslány e-mailem podklady pro platbu objednaného zboží včetně dopravy. Po zaplacení částky na účet prodávajícího bude zboží dodáno dle dohodnutých podmínek mezi zákazníkem a prodávajícím. Daňový doklad je pak dodán se zbožím.

Na dobírku - zboží bude dodáno zákazníkovi proti hotovostní platbě a to dle předem sjednaných dodacích podmínek mezi zákazníkem a prodávajícím.


Doprava

1) Cena za dopravu je uvedena u daného výrobku a je závislá na způsobu platby. Tyto ceny přepravy jsou platné pro dopravu na území České republiky. V případě objednávky více kusů zboží systém v objednávce automaticky počítá cenu dopravného jako součet dopravného u jednotlivých výrobků. Prodejce následně přepočte dopravné dle celkové váhy objednávky a informuje zákazníka o případné snížené ceně za dopravu.

2) Tam, kde není cena uvedena (vzhledem k velkým rozměrům a často i hmotnosti prodávaných položek nelze jednoznačně specifikovat paušální ceny) je cena dopravného pro konkrétní přijatou objednávku zákazníkovi specifikována v průběhu realizace vlastní zakázky.

Cena dopravného se též liší dle způsobu platby cca do 100 Kč.


Reklamační řád

Veškeré reklamační podmínky se řídí zákonem 367/2000Sb paragraf 53 odstavec 7 OZ. Na zboží poskytuje prodávající záruku ze zákona 2 roky, pokud není stanoveno jinak.Při reklamaci je kupující povinen prokázat zakoupení výrobku u prodávajícího daňovým dokladem nebo dodacím listem. Prodávající není povinen přijmout k bezplatnému vyřízení reklamace předmět plnění, nepředá-li jej kupující v původním balení a se vším příslušenstvím. Při případném nevrácení části zboží kupujícím je možno toto řešit finanční cestou.

Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným zacházením, násilným zacházením, neodbornou manipulací a neodborným ošetřováním ze strany kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu., na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním, , fyzickým poškozením, na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň, voda apod.), povětrnostními vlivy (slunečním zářením, mrazem, deštěm apod.), poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem, nadměrným mechanickým opotřebením. Záruka se zejména nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným užíváním výrobku a na změnu barvy, způsobenou povětrnostními vlivy (především u výrobků pro vnější použití). U výrobků ze dřeva se nepovažuje za závadu rozpraskání výsušnými trhlinami, pokud tyto trhliny viditelně neovlivňují pevnost výrobku. Předmětem záručního plnění rovněž není běžná údržba, čištění a podobné úkony. Pokud je zboží dodáváno smluvním přepravcem, musí kupující při převzetí zásilky zboží zkontrolovat a v případě zjištění poškození při přepravě sepsat s přepravcem (řidičem) písemný zápis o dodání poškozené zásilky. Reklamace poškození výrobku při přepravě se řeší se smluvním dopravcem a prodávající neručí za zboží poškozené při přepravě.

Při uplatnění reklamace na vadu zboží je prodávající povinen prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou může prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit kupujícímu plnou kupní cenu a to dle dohody obou stran.

Pokud se jedná o vadu odstranitelnou postupuje prodávající následujícím způsobem: Odstraní na své náklady zjištěnou vadu. Vadu odstraní bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí, nejpozději však do 30 dnů od převzetí oprávněné reklamace. Pokud nebylo zboží ještě použito může prodávající dle svého uvážení toto zboží vyměnit. V případě, že je vadná pouze část zboží, má kupující právo na výměnu této části a nikoli celého zboží. Prodávající vadné zboží vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu, jestliže se na opraveném zboží vada vyskytne opětovně (rozumí se podruhé) nebo pro větší počet vad nelze zboží řádně užívat.

Po uplynutí záruční doby 24 měsíců zaniká odpovědnost prodávajícího za výrobní vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího zákazníkem uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat.

O výsledku reklamace je kupující informován telefonicky, písemně nebo e-mailem, způsobem sjednaným s prodávajícím, a to zpravidla nejpozději do 2 týdnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace. V případě nutnosti posouzení vad zboží třetí osobou zajistí prodávající posouzení oprávněnosti reklamace zpravidla do 30 dnů od převzetí předmětu plnění.


Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.


Dodatek

Vrácení zboží a odstoupení od smlouvy

Kupující fyzická osoba které bylo zboží zasláno má dle zákona 367/2000 Sb. právo na odstoupení od smlouvy v době maximálně do 14dnů od data prodeje. Pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:

Zboží musí být vráceno na adresu provozovatele nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi.

Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů a dokladu o koupi, záručního listu, manuálů ...

Zboží ani obal nesmí být jakkoliv poškozeny a nesmí jevit známky používání či opotřebení.

Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně. (Doporučeně neznamená na dobírku!)

Po obdržení vráceného zboží, bude částka odpovídající prodejní ceně zboží snížená o náklady na přepravu zaslána na adresu kupujícího.

Kupující nemůže odstoupit od smluv: na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Pokud kupující splnil veškeré náležitosti a byl mu přiznán nárok na vrácení peněz, tak jsou finanční prostředky vraceny výhradně prostřednictvím bankovního převodu nebo osobně v podnikové prodejně. Z tohoto důvodu je nutné vždy uvést bankovní spojení (číslo účtu a kód banky), na který si přejete prostředky vrátit.